ОБЩИ УСЛОВИЯ
за предоставяне на услуги или продукти от
Пърфект Хаус Кеър ЕООД

I. Общи положения.

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия (Условия) са предназначени за регулиране на отношенията между
Пърфект Хаус Кеър ЕООД, ЕИК: 205356904, с адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29, наричана за краткост по-долу КОМПАНИЯТА и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (Клиенти, Потребители, Купувачи), на предоставяните от него услуги чрез сайт-платформа за резервация https://pochistvanedomove.com , наричани по-долу УСЛУГИТЕ.
(2) Тези Общи условия представляват договор между Пърфект Хаус Кеър ЕООД и Ползвателя на услугите, по силата на който всяка страна има съответните права и задължения. Чрез използването на платформата, Вие се съгласявате с тези Общи условия. Фирма Пърфект Хаус Кеър ЕООД си запазва правото периодично да ги променя.

(3) Същите се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(4)Страницата https://pochistvanedomove.com, наричана също и “сайт/а” или „платформа/та“, е собственост на Пърфект Хаус Кеър ЕООД.

(5) Услугите, предоставяни от Пърфект Хаус Кеър ЕООД, са валидни за територията на България.

II. Данни за Компанията.

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Компанията:
Пърфект Хаус Кеър ЕООД,

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх.Б, ап. 29

4. Данни за кореспонденция: : гр. София 1592, Дружба, бл. 191, вх. Б, ап. 29

5. Вписване в публични регистри: :Търговски регистър, регистрирано по ф.д. № :20181023091051

Надзорни органи:

6. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

7. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. Обхват и действие на Условията. Отказ от съгласие.

Чл. 3. (1) Общите условия важат за всички пълнолетни, дееспособни физически лица със статут на регистрирани Потребители (имащи активиран профил ) на Интернет сайта, респ. със статут на нерегистриран Потребител (нямащи активиран профил и за всяка поръчка попълват контактната форма), заявили за ползване публикуваните услуги на Пърфект Хаус Кеър ЕООД.

(2) Статут на регистрирани и нерегистрирани потребители могат да имат и юридически лица, които не са в процедура по несъстоятелност или преустановяване на дейност, които са спазили или изпълнили реда за регистриране на Интернет сайта на Компанията.

Чл.4. Общите условия се прилагат за всички оферти на Компанията, публикувани на този сайт.

Чл. 5. Компанията има право да променя тези Условия по своя преценка, като оповести за това Потребителите чрез банер на Сайта в продължение на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на промяната. Изменените Общи условия влизат в сила незабавно и стават задължителни за Ползвателя от момента на публикуването им на сайта.

Чл. 6. (1) Всеки Потребител има право да оттегли съгласието си, дадено в полза на Общите условия, като приложи процедурата за отказ от договор, в Раздел IX.

(2) В случай на отказ Компанията незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за оттегленото съгласие на траен носител, анулира поръчките и прекратява регистрацията на Потребителя.

(3) Оттегленото съгласие няма действие по отношение на започнали и приключили услуги.

IV. Характеристики на услугата.

Чл. 7. Услугите, предоставяни от Компанията на Ползвателя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 8. (1) Компанията използва фирми – Изпълнители за изпълнението на публикуваните услуги на платформата си https://pochistvanedomove.com
(2) Изпълнителите са юридически лица, с които Компанията има подписан договор.

Чл. 9. Услугите не се предплащат и се уреждат с Изпълнителите след тяхното изпълнение и важат само за територията на България.

Чл. 10. (1) Чрез сайта-платформа https://pochistvanedomove.com, Компанията предоставя следните възможности:
1. основно почистване на домове, къщи, офиси и др.
2. почистване след ремонт на домове, къщи, офиси и др
3. почистване на прозорци
4. почистване на кухненски електроуреди
5. почистване на баня
6. Пране на мека мебел, килими и мокети
7. друго вътрешно почистване.
(2) Услугите се изпълняват съгласно посочената наличност на Изпълнителя в платформата.

Чл. 11. Компанията предоставя платформата, Изпълнителите извършват услугите, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите посочени от Изпълнителя, обявени на https://pochistvanedomove.com/rezervirane.

Чл.12. (1) Ползвателят потвърждавайки заявката за услуга, приема Общите условия, публикувани на https://pochistvanedomove.com. Изпълнителите носят отговорност за действията си, изпълнението на задълженията си по договора с Ползвателя.

V. Цена на услугата.

Чл. 13. (1) Изпълнителите предоставят Услугите срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избраната от него услуга.
(2) Изпълнителите сами определят цената за услугата, като я посочват в сайта.
(3) Потребителите имат възможност за избор на Изпълнител по цена и рейтинг.
(4) Информация за различните параметри и цени на Услугите са достъпни на страницата в Интернет сайта на Компанията https://pochistvanedomove.com/rezervirane.

(3) Всички обявени на сайта цени са крайни и включват всички данъци.

(4) Възможно е някои цени за допълнителни услуги или утежняващи условия (силна замърсеност, празничен ден, височина на прозорци, допълнителни транспортни разходи и др.) да не са обявени на сайта на Компанията, а да бъдат договорени между Потребителя и Изпълнителя, допълнително за изпълнение при заявеното посещението. Компанията не носи отговорност за тези договорки и качеството им на изпълнение.

Чл. 14. Изпълнителите си запазват правото да променят по всяко време и без предизвестие цената на предлаганите от тях Услуги, като промяната няма действие за вече заявена от Потребителя и потвърдена от Компанията заявка за изпълнение на услуга.

Чл. 15. Плащанията към Изпълнителя се извършват само в български лева и се уреждат при посещението при Потребителя или чрез начини, които Изпълнителя ползва като: плащане електронен път – с дебитна или кредитна карта, банков път и др.

VI. Идентификация и регистрация.

Чл. 16 (1) Компанията идентифицира Ползвателите на сайта чрез съхранение на лог файлове на сървъра на https://pochistvanedomove.com и на IP адреса на Ползвателя.

(2) Компанията има право да събира и използва информация относно Ползвателя след извършената от него регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, , адрес, телефон, e-mail, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Ползвателят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите.

Чл. 17 (1) Компанията полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Ползвателя при регистрацията, Компанията обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Компанията възникне задължение да предостави личната информация за Ползвателя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 18 (1) Компанията събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

Чл. 19 (1) Ползвателят може да се регистрира:

1. Като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет сайта на Компанията.

2. Като направи заявка за изпълнение на Услуга и изрази съгласие с настоящите Общи условия, автоматично ще му бъде направен профил.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистриране” или „Потвърждение на резервацията”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Компанията, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Компанията може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Ползвателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Компанията по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Компанията данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна, но не по късно от 2 работни дни, преди договорената Услуга с Компанията. Ползвателят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Компанията има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Ползвателя.

(4) Ако в регистрираните данни не са отразени срочно настъпили промени и Компанията не изпълнени договора поради неточен адрес или други контактни данни, Компанията не носи отговорност

Чл. 20 (1) При регистрацията си Ползвателят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през платформата на Компанията.

(2) Потребителското име, с което Ползвателят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния сайт на Компанията.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него Компания – Ползвател. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на сайта на Компанията.

(4) Ползвателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Компанията, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 21. (1) Ползвателят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Ползвателя, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Компанията. За да може да ползва услугите, Ползвателят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Ползвателят online има право на достъп и корекция в профила си, на личните си данни, предоставени при регистрацията.

(3) Ползвателят има право да изтрие профила си както и всички данни свързани с него, от създадения му профил, на платформата на Компанията.

Чл. 22. В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Компанията има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 23. Нерегистрирани потребители също могат да правят заявки за резервация, но при всяка поръчка въвеждат данните, необходими за ползване и изпълнение на заявените услуги.

VII. Резервация на услуги.

Чл. 24. Резервация за услуги могат да правят само Ползватели приели Общите условия.

Чл. 25. (1) Този договор се счита за сключен между Компанията и Ползвателя от момента, след потвърждаване от страна на Компанията по електронен път за направената резервация.

(2) Ползвателят получава електронно уведомление за направената резервация.

(3) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Компанията и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес https://pochistvanedomove.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

Чл. 26. (1) Ползвателят може да направи комбинирана резервация за услуги според предложените варианти на https://pochistvanedomove.com.

Чл. 27. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата и платформата за резервация на Компанията, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Чл. 28. (1) Ползвателят има право да използва платформата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на платформата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва платформата в противоречие с приложимото законодателство.

VIII. Защита на личните данни.

Чл. 29. (1) Компанията предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Компанията ще изпрати данните само по e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) След избор на Изпълнител на заявената услуга и потвърждение на резервацията, Компанията ще изпрати на избрания Изпълнител, личните данни на Потребителя, единствено с цел изпълнение на заявената от Потребителя услуга/и.

(3) Компанията приема и обявява на сайта си Политика за обработка и защита на личните данни, достъпна на адрес https://pochistvanedomove.com Ползвателят се съгласява с Политиката за обработка защита на личните данни на Компанията.

(4) Получателят се съгласява, че Компанията има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за обработка и защита на личните данни, достъпна в Интернет страницата му.

Чл. 30. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Компанията има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Компанията изпраща на посочената при регистрация електронна поща, временна такава и указания за смяна на паролата.

IX. Отказ от договор. Отмяна.

Чл. 31. Потребителят има право да се откаже от договора за услуга, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключването му.

Чл. 32. (1) За да упражни правото си на отказ Ползвателя има възможност да попълни и да изпрати по електронен път стандартен формуляр за отказ от договор, публикуван на https://pochistvanedomove.com/otkaz-dogovor , или като разпечати, попълни и изпрати Приложение №1 към настоящите Условия, или прикачи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление на имейл info@pochistvanedomove.com.

(2) Компанията незабавно изпраща на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(3) Ползвателят не може да се откаже от договора, ако услугата вече е предоставена.

Чл. 33. Потребителят има право да се откаже от договора за услуга без да дължи обезщетение или неустойка извън срока визиран по-горе, със 7 дневно писмено предизвестие като използва стандартния формуляр за отказ от договор, от профила си, или приложение №1 към настоящите общи условия, или направи и изпрати друго недвусмислено писмено заявление.

Чл. 34. Отказът от договора, респ. прекратяването на договора води до анулиране на резервацията за услуга, предмет на договора и прекратяване на регистрацията на регистриран Ползвател.

Чл. 35. (1) Компанията предлага услуги, за които Ползвателят може да отложи договорено посещение или да избере друг изпълнител, само веднъж като се свърже с Компанията по телефон.

(2) Анулирането и резервирането на ново посещение се извършва едновременно.

(3) Новата дата за посещение се потвърждават от Компанията чрез активиране на новата резервация и изпращане на имейл.
Чл. 38. Услуга с по-късен час на изпълнение се заявява по имейл най-късно до 17:00 ч. на деня, предхождащ този на изпълнението.

X. Рекламации

Чл.36 (1) Ползвателят има право на рекламация в 14 дневен срок от извършване на Услугата,.

(2) При рекламация Компанията пренасочва рекламацията към изпълнителя на Услугата, и не носи отговорност за щети настъпили при изпълнението на Услугата.

(3) Всички постъпили рекламации се пренасочват към Изпълнителя на Услугата.

(4) При предявяване на рекламацията за Услугата Ползвателя може да претендира към Изпълнителя за извършване на услугата в съответствие с договора или за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

(5) При предявяване на рекламация Ползвателят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(6) При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 37. Рекламация може да бъде подадена по чрез попълване на формуляра от профила на Ползвателя, по електронна поща, телефон или куриер до адреса на Компанията, чрез попълване на приложения формуляр за рекламации Приложение №2 , неразделна част от настоящите Общи условия и се предоставя на Изпълнителя извършил Услугата.

Чл. 38. (1) Компанията поддържа регистър на рекламациите.

(2) При предявяване на рекламация, Компанията я приема и уведомява Ползвателя на посочена от него електронна поща, за приемане на рекламацията като изписва датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра и вида на услугата.

(3) Когато Компанията удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Ползвателя.

XI. Интелектуална собственост

Чл. 39. Правата върху всички материали и ресурси публикувани на https://pochistvanedomove.com са обект на авторското право и сродните му права, принадлежат на Пърфект Хаус Кеър ЕООД

XII. Прекратяване.

Чл. 40. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

1. С изтичане на срока на договора, след изпълнение на Услугата от Изпълнителя и изтичане срока за предявяване на рекламация по чл.36.

2. В случаите по Раздел III (оттегляне на съгласие от Общите условия) и Раздел IX (отказ от договор или прекратяване на договор с предизвестие от Клиента) от тези общи условия.

3. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

4. По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

5. Едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

6. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

8. Когато Ползвателят използва Услугата в противоречие и нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

XIII. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 41. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Компанията, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Компанията и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Компанията и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Компанията, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

XIV. Други условия

Чл. 42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 43. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 44. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.04.202020 г.

——————————————————————————————————————————————

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
………………………………………………………………………………..………………………….……. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на …………………………………….
Стоката е получена на ………………………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключване на договора – при договор за услуги;
• приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

——————————————————————————————————————————————

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА РЕКЛАМАЦИЯ

До

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки
1.Възстановяване на платената сума
2.Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3.Отбив от цената
4.Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите
(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1.Извършване на услугата в съответствие с договора
2.Отбив от цената
3.Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:
1.касова бележка или фактура
2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното
3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер
(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………….

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………